MDU, Rohtak – B.Sc Biotechnology (5th semester) Previous year papers 2017

PREVIOUS YEAR PAPERS OF B.SC. BIOTECHNOLOGY HELD IN NOVEMBER 2017: 501_Bioinformatics_Nov’17 502_RDT_Nov’17 503_Immunology_Nov’17 504_Genomics and Proteomics_Nov’17 505_Physical Chemistry_Nov’17 506_Organic chemistry_Nov’17 507_Inorganic Chemistry_Nov’17 PAPERS OF...